Tisztelt Vásárlóink !

Webáruházunk 2024.augusztus 01-ig zárva lesz.

A leadott rendeléseket 2024.08.01-től beérkezés sorrendjében tudjuk postázni.

Üdvözöljük Webáruházunkban !  BANKUS AUTÓ KFT

Nagyhalász, Arany János utca 130.

06-42-202-097, H-P: 8-12, 13-17-ig


                                       Megbízható minőségű termékek, kedvező áron.

Szállítási költség :  bruttó  1990,- forint.  20 kg súlyhatárig. További szállítási Részletek.

A Weboldalunkon cookie-kat használunk szolgáltatásunk biztosításához.

A webáruházban feltüntetett termék árak bruttó kisker árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Céges rendelés esetén az adószámot, a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni.


Adatkezelés, adatvédelem 1

A BANKUS AUTÓ KFT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. Jelen tájékoztató célja, hatálya, adatvédelmi rendelete:


1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BANKUS AUTÓ KFT /4485 Nagyhalász, Arany János utca 130./ által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a BANKUS AUTÓ KFT adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a BANKUS AUTÓ KFT, mint adatvédő és adatkezelő magára nézve kötelezően ismer el.

1.2 A jelen Tájékoztató a BANKUS AUTÓ KFT  honlapjain és üzleteiben a felhasználók által megadott személyes adat kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a BANKUS AUTÓ KFT által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül hova tartozásra, nemzetiségre, vallásra, etnikai hovatartozásra  vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi, vagy egyéb  feldolgozása során /adatvédelem, adatkezelés/.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a bankus autó kft különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

II. Tájékoztatóban használt fogalmak meghatározásai:

2.1 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok felhasználása, gyűjtése, rögzítése, lekérdezése, közlése, felhasználása, rendszerezése, terjesztése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, betekintése, felhasználása, továbbítása, vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, megsemmisítése.

2.3 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza /önállóan vagy másokkal együtt/.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:
BANKUS AUTÓ KFT 4485 Nagyhalász, Arany János utca 130.  cégjegyzékszáma:
15-09-069099 ; adószáma: 13243560-2-15,  
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
Adatkezelő  kereskedelmi egység, mely tevékenységét, kereskedelmi üzlethelyiségben, valamint webáruházban  látja el.

2.4 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.5 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók a jelen tájékoztató 9.1 pontjában felsorolt szervezetek.

2.6 Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok: bankusauto.hu, autoalkatresz-webaruhaz.hu.

2.7 Üzlethelyiség: Ahol a Bankus Autó kft kereskedelmi tevékenységet folytat.

2.8 Szolgáltatás(ok): Adatkezelő által végzett kereskedelmi tevékenység.,

2.9 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, szolgáltatást igénybe vesz, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

2.10 Munkavállaló az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

2.11 Potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra jelentkezik.

2.12 Külső szolgáltató: az Adatkezelő által megbízott, külső partner /média, kereskedelmi, szállítási, egyéb/ által rendezett rendezvények, nyereményjátékok szervezéséhez, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez, időszakos Kiadványok, röplapok megjelentetéséhez vagy a Honlapokon, Kiadványokon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek. Akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak.

Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

2.13 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

2.14 Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.15 Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.16 Adattörlés: az adatok törlése, felismerhetetlenné tétele, mely után  helyreállításuk nem lehetséges;

2.17 Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok ;

2.18 Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Nem gépi feldolgozás: Ideiglenes adatok tárolása, ide tartozik a bolti vásárlás esetén a vevő részére megrendelt termék beérkezése után a vásárló értesítése telefonon, email-ben, vagy egyéb módon. A tárolás egyéb nem gépi tárolón való ideiglenes rögzítése, pld rendelési füzet, a vásárló kérésére, kiértesítés céljából, mely adatok csak a vásárlás, rendelés idejére rögzülnek, csak a  vásárlók még szélesebb körű kiszolgálása érdekében történik. Ezen adatok a vásárlás, rendelés teljesítése után törlődnek, egyéb területen nem kerülnek felhasználásra.

Bolti bankkártyás vásárlás: Az üzlethelyiségben történő bankkártyás vásárlás, bank terminálon keresztül, mely esetben az üzlet részére adat átadás nem történik. A folyamat zárt bank rendszeren keresztül bonyolódik, ahol minden esetben csak a bankkártya kezelő bankok férnek hozzá az ügyfél, vásárló adataihoz.

A bank terminál üzemeltető bankja: OTP bank .

Kamera rendszer felvételei: Az üzlethelyiségben elhelyezett kamera rendszer, a vásárlásokkal kapcsolatos visszaélések felderítését szolgálják. A kihelyezett kamerák felvételeit közvetve vagy közvetlenül csak a vagyonvédelem érdekében használja fel adatkezelő. A felvételeket 72 óra elteltével a rendszer törli, kivéve, ha az adatkezelő jogos érdeke ennél hosszabb időt határoz meg. A kamera rendszer meglétét az üzlet bejáratán való megjelenítés tudatja a vásárlókkal. Ezért az üzlethelyiségben történő belépéssel vásárló, szolgáltatás igénybevevő hozzájárul, hogy adatkezelő fénykép, vagy video felvételt készíthessen az üzletben tartózkodása idejére. A kamera rendszer zárt rendszerű, külső szolgáltató nem férhet hozzá. Hozzáférési joga csak az adatszolgáltató munkatársainak, alkalmazottainak van. A felvételeket csak a jogosult eljáró hatóságoknak ad ki az adatkezelő.

2.19 Rendszer: az Adatkezelő és partnerei interneten keresztül elérhető honlapjait, webáruházait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

III. A Bankus Autó kft által kezelt felhasználói Személyes adatok köre


3.1 Ha a Felhasználó a bankus autó kft valamely honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

3.2 A Felhasználó döntése alapján a bankus autó kft a Honlapokon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, arckép, Adatkezelőnél nyilvántartott ügyfél-azonosító szám, törzsvásárlói adatok, számok, Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés tartalma.

3.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére üzenetet (pl. e-mail, olvasói levél) küld, telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti, vagy rögzitheti a Felhasználó címét, e-mail címét, telefonszámát, a hívás időpontját, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.4 Az Adatkezelő az értékesítés során a vásárlókról az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, szakmai titulus, e-mail cím, beosztás, telefonszám, másodlagos telefonszám, azon vállalkozás neve, amellyel kapcsolatban áll, érdeklődési kör, kedvezményre jogosító tagsági jogviszonyok egyéb adatai.

3.5 Az Adatkezelő az általa lebonyolított eseti nyereményjátékok körében az alábbi Személyes adatokat kezeli: nev, születési idő, cím, e.-mail, telefonszám, foglalkozás, a nyereményjáték hirdetésében megjelölt Személyes adatokat

3.6 A webshop szolgáltatáshoz kapcsolódóan az Adatkezelő kezelheti a következő Személyes adatokat: az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, továbbá a számlázáshoz a Felhasználó által megadott számlázási névre és címre vonatkozó Személyes adatokat, valamint a megvásárolni kiválasztott termékekhez és a választott fizetési módhoz kapcsolódó Személyes adatokat.

3.7 Az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és e-mail címét.

3.8 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.


IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre


4.1 Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot /un. „cookie”-t, sütik/ helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k, sütik alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 3.2 és/vagy 3.4 pontban hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.